/images/uploads/SLIDE_UK560_642.png
Call us Now
+32(0)2 721 02 37

Terms & Conditions 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Conditions générales de vente

Artikel 1

Deze verkoopsvoorwaarden (de « Voorwaarden ») zijn van toepassing op elke bestelling van informatica materieel en/of gebruiklicenties van software (het «Materiaal ») door elk natuurlijke of rechtspersoon (de « Klant ») bij Midway Services BVBA, gevestigd te 1820 Steenokkerzeel, n° 0889.188.211 (de “Verkoper”).

Bij de ondertekening van de bestelbon, erkent de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en deze te hebben aanvaard. De Voorwaarden sluiten, bij gebreke aan andersluidende schriftelijke aanvaarding door de Verkoper, alle algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant uit.

Sommige bepalingen van de Voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op de consumenten, zijnde de natuurlijke personen die het Materiaal kopen of gebruiken voor zuivere niet beroepsdoeleinden (de « Consument Klant »).

Article 1

Les présentes conditions de vente (les « Conditions ») sont applicables à toute commande de matériel informatique et/ou de licences d'utilisation de logiciels (le «Matériel ») par toute personne physique ou morale (le « Client ») auprès de Midway Services SPRL, établi à 1820 Steenokkerzeel, n° 0889.188.211 (le “Vendeur”).

En signant le bon de commande, le Client reconnaît expressément avoir pris connaissance des Conditions et les avoir acceptées. Les Conditions excluent, à défaut d’acceptation écrite contraire du Vendeur, toutes les conditions générales et particulières du Client.

Certaines dispositions des Conditions sont applicables expressément aux consommateurs, à savoir à des personnes physiques qui achètent ou utilisent le Matériel à des fins exclusivement non professionnelles (le « Client Consommateur»).

Artikel 2

Voor hij een bestelling plaatst, zal de Klant zich door alle nodige raden laten bijstaan en zal er zich van vergewissen dat het Materiaal dat hij zich voorneemt bij de Verkoper aan te schaffen met zijn noden en het gebruik dat hij ervan verwacht overeenstemt. De Verkoper zal geen enkele aansprakelijkheid dragen t.g.v. een keuze- of appreciatievergissing van de Klant.

Article 2

Préalablement à sa commande, le Client s'entourera de tous les conseils nécessaires et s'assurera que le Matériel qu'il envisage d'acquérir auprès du Vendeur correspond à ses besoins et à l'usage qu'il en escompte. Le Vendeur n'assumera aucune responsabilité du chef d'une erreur de choix ou d'appréciation du Client.

Artikel 3

Behoudens bijzondere contractuele bepalingen, hebben de offertes en prijslijsten van de Verkoper een zuiver indicatief karakter. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen aan te passen aan de schommelingen in de wisselvoeten, taksen en voorheffingen, verzekeringen, vervoerkosten en aankoopprijs.

Article 3

Sauf dispositions contractuelles particulières, les offres et listes de prix du Vendeur ont un caractère purement indicatif. Le Vendeur se réserve le droit d’adapter ses prix aux fluctuations des taux de change, taxes et précomptes, assurances, frais de transport et prix d’achat.

Artikel 4

Om geldig te zijn moet een bestelling schriftelijk geplaatst worden. Elke bestelling verbindt de Klant op onherroepelijke wijze. Ze zal niet geannuleerd kunnen worden zonder het schriftelijk akkoord van de Verkoper. De overeenkomst zal pas gesloten worden na aanvaarding van de bestelling door de Verkoper. De verbintenissen aangegaan door de agenten, vertegenwoordigers of makelaars van de Verkoper binden deze laatste niet. De bestelling zal per email bevestigd worden aan de Klant die tevens een melding van vervaldag zal ontvangen.

Article 4

Pour être valable, une commande doit être passée par écrit. Toute commande engage irrévocablement le Client. Elle ne pourra être annulée sans l’accord écrit du Vendeur. Le contrat ne sera conclu qu'après acceptation de la commande par le Vendeur. Les engagements pris par les agents, représentants ou courtiers du Vendeur ne lient pas ce dernier. La commande sera confirmée par email au Client qui recevra également un avis d’échéance de paiement.

Artikel 5

De te betalen bedrag wordt vermeld in de bevestiging van de bestelling alsook op de factuur en wordt betaald voorafgaand aan de levering van het Materiaal. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de facturen contant betaalbaar. De wissels, kwijtingen, de aanvaarding van de betaling of het portvrijdom brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch een afwijking van deze bepaling of van de andere Voorwaarden.

Article 5

Le montant à payer est mentionné dans la confirmation de la commande ainsi que sur la facture et est payé préalablement à la livraison du Matériel. Sauf stipulation contraire et écrite, les factures sont payables au grand comptant. Les traites, quittances, l'acceptation du règlement ou le franco de port n'opèrent ni novation, ni dérogation à la présente clause ou aux autres Conditions.

Artikel 6

Bij niet betaling van een factuur op vervaldag, zal de Klant aan de Verkoper, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, intresten verschuldigd zijn aan de jaarlijkse voet van 10%, met aanvang op de vervaldag van de factuur. Indien de Consument Klant gerechtigd is op een betaling vanwege de Verkoper, is laatstgenoemde, bij gebreke aan betaling binnen de afgesproken betalingstermijn, tevens intresten verschuldigd aan dezelfde voet. Bovendien wordt elk niet betaald factuur op vervaldag van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet herleidbare vergoeding van 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van de Verkoper om aanvullende schadevergoedingen te vorderen. Indien de Consument Klant gerechtigd is op een betaling vanwege de Verkoper, is laatstgenoemde, bij gebreke aan betaling binnen de afgesproken betalingstermijn, tevens een forfaitaire en niet herleidbare vergoeding van 15% van het onbetaald gebleven bedrag verschuldigd. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt van rechtswege het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen opeisbaar.

Article 6

En cas de non paiement d’une facture à son échéance, le Client sera redevable au Vendeur, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’un intérêt au taux annuel de 10%, à dater de l’échéance de la facture. Si le Consommateur a droit à un paiement de la part du Vendeur, ce dernier doit également, à défaut de paiement à l’expiration du délai de paiement convenu, des intérêts calculés au même taux. En outre, toute facture impayée à son échéance sera majorée de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’une indemnité forfaitaire et irréductible de 15% du montant resté impayé, avec un minimum de 50 EUR, sans préjudice du droit du Vendeur de réclamer tous dommages complémentaires. Si le Consommateur a droit à un paiement de la part du Vendeur, ce dernier doit également, à défaut de paiement à l’expiration du délai de paiement convenu, une indemnité forfaitaire et irréductible de 15% du montant resté impayé. Le non paiement d’une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, même non échues.

Artikel 7

Het Materiaal wordt verkocht en geacht geleverd te zijn in de burelen en magazijnen van de Verkoper ongeacht de plaats, de manier en voorwaarden van de levering. Het Materiaal wordt verzonden naar de Klant van zodra de betaling geschiedt. Het reist op kosten en risico’s van de Klant. De Verkoper is enkel gehouden het Materiaal bepaald in de bestelling te leveren. Elk aanvullende dienst zoals de installatie, onderhoud van de hardware, software bijstand en/of de vorming van de gebruiker zullen het voorwerp kunnen maken van aparte overeenkomsten.

De Verkoper behoudt zich de eigendom van het Materiaal tot de volledige betaling van de prijs, inclusief de eventuele verzuimintresten en vergoedingen. De risico’s zijn ten laste van de Klant vanaf de levering van het Materiaal. 

Article 7

Le Matériel est vendu et réputé livré dans les bureaux et magasins du Vendeur, quelques soient le lieu, le mode et les conditions de la livraison. Le Matériel sera expédié au Client dès réception du paiement. Il voyage aux frais, risques et périls du Client. Le Vendeur n'est tenu qu'à la livraison du Matériel spécifié dans la commande. Tout service supplémentaire tels que l'installation, l'entretien du hardware, l'assistance software et/ou la formation de l'utilisateur pourront faire l'objet de contrats distincts.

Le Vendeur se réserve la propriété du Matériel jusqu’au paiement complet du prix, en ce compris les intérêts de retard et les indemnités éventuelles. Les risques sont à charge du Client à partir de la livraison du Matériel. 

Artikel 8

De leveringstermijnen zijn enkel bindend indien de Verkoper ze schriftelijk bepaald en aanvaard heeft. Zij schommelen in functie van de beschikbare stock. Elk eventuele vertraging in hoofde van de Verkoper kan geen aanleiding geven tot een boetebeding noch tot ontbinding van de bestelling. De omstandigheden onafhankelijk van de wil van de Verkoper, van zulke aard dat de bestelling billijkheidshalve niet meer van hem geëist kan worden en de gevallen van overmacht, zoals een invoer- of uitvoerverbod, maatregelen opgelegd door de officiële instanties die de levering van het Materiaal onmogelijk, moeilijk of aanzienlijk duurder dan bij het sluiten van de overeenkomst maken, het ophouden van het trein- of luchtverkeer, stakingen, branden, enz..…, geven het recht aan de Verkoper om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken.

Article 8

Les délais de livraison ne sont de rigueur que si le Vendeur l’a expressément stipulé et accepté par écrit. Ils varient en fonction du stock disponible. Tout retard éventuel dans le chef du Vendeur ne peut entraîner l'application d'une pénalité, ni donner lieu à la résolution de la commande. Les circonstances indépendantes de la volonté du Vendeur, de telle nature que l'exécution de la commande ne puisse équitablement plus être exigée de lui et les cas de force majeure, tels qu’une interdiction d’importation ou d'exportation, des mesures édictées par les instances officielles rendant la fourniture du Matériel impossible, difficile ou notablement plus onéreuse qu'au moment de la conclusion du contrat, l’arrêt du trafic ferroviaire ou aérien, les grèves, les incendies, etc.…, donnent le droit au Vendeur de résilier le contrat en tout ou en partie.

Artikel 9

Wanneer de Verkoper zich gewaar wordt dat het krediet van de Klant beschadigd is, o.a. wanneer er gerechtelijke uitvoeringsmaatregelen genomen worden tegen de Klant en/of in geval van evenementen die de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen in vraag stellen of ze onmogelijk maakt, behoudt de Verkoper zich het recht voor, zelfs indien het Materiaal al volledig of gedeeltelijk verzonden werd, de bestelling geheel of gedeeltelijk te schorsen en de nodige waarborgen te eisen. In geval van weigering van de Klant, behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. Al het voorgaande onverminderd de rechten van de Verkoper op alle schadevergoedingen.

Article 9

S’il apparaît au Vendeur que le crédit du Client se détériore, notamment s’il y a des mesures d’exécution judiciaires prises contre le Client et/ou en cas d’événements qui mettent en question la bonne exécution des engagements pris ou les rendent impossibles, le Vendeur se réserve le droit, même si le Matériel a déjà été totalement ou partiellement expédié, de suspendre totalement ou partiellement la commande et d’exiger les garanties nécessaires. En cas de refus du Client, le Vendeur se réserve le droit d’annuler entièrement ou partiellement la commande. Tout ceci sans préjudice des droits du Vendeur à tous dommages et intérêts.

Artikel 10

De Niet Consument Klanten zijn gehouden het beschadigd of het met de bestelling niet conform Materiaal binnen de zeven (7) dagen na de levering terug te zenden. Na deze termijn, wordt het Materiaal geacht aanvaard te zijn. Geen enkel retour wordt aanvaard zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verkoper dat de aard, de hoeveelheid en de waarde van het Materiaal dat er eventueel het voorwerp van zou maken, beschrijft.

De Consument Klanten hebben het recht éénzijdig af te zien van de aankoop van het Materiaal, zonder melding van enig motief, binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van het Materiaal. In geval van Materiaal vervaardigd conform de specificaties van de Consument Klant, dat ongeschikt is geworden voor de verkoop door toedoen van de klant of dat gebruikt werd door de Consument Klant, zal hij niet in de mogelijkheid verkeren om af te zien van zijn koop.

In geval van retour van het Materiaal, moet laatstgenoemde zich in de verpakking van oorsprong bevinden en de zegels mogen niet verbroken zijn geweest. De Klant is aansprakelijk voor het retour van het Materiaal, evenals de eraan verbonden kosten en risico’s. De prijs betaald door de Klant zal hem terugbetaald worden binnen de 30 dagen na retour van het Materiaal. 

Article 10

Les Clients Non-Consommateurs sont tenus de renvoyer le Matériel endommagé ou non conforme à la commande dans les sept (7) jours de la livraison. Passé ce délai, le Matériel est réputé accepté. Aucun retour n'est admis sans l’accord préalable écrit du Vendeur précisant la nature, la quantité et la valeur du Matériel qui en ferait éventuellement l'objet.

Les Clients Consommateurs ont le droit de renoncer unilatéralement à l’achat du Matériel, sans indication de motifs, dans un délai de sept (7) jours ouvrables suivant la réception du Matériel. Dans le cas de Matériel fabriqué conformément aux spécifications du Client Consommateur, qui est devenu impropre à la vente par le fait du Client Consommateur ou qui a été utilisé par le Client Consommateur, il ne sera pas possible de renoncer à cet achat.

En cas de retour du Matériel, celui-ci doit se trouver dans son emballage d’origine et les scellés ne peuvent avoir été brisés. Le Client est responsable du retour du Matériel, ainsi que des frais et risques liés. Le prix payé par le Client lui sera remboursé dans les 30 jours suivant le retour du Matériel. 

Artikel 11

Waarborg voor de Consument Klanten: de Verkoper waarborgt dat het Materiaal conform is aan de overeenkomst op het ogenblik van de levering. Elke niet-conformiteit bestaand op het ogenblik van de levering ontdekt binnen de twee (2) jaar volgend op de levering en meegedeeld aan de Verkoper binnen de twee (2) kalendermaanden na haar ontdekking, zal het voorwerp uitmaken van een herstel of van een vervanging, zonder kosten voor de Consument Klant, binnen een redelijke termijn, behalve wanneer dit onmogelijk of niet evenredig zou blijken, in welk geval de Consument Klant recht zal hebben op een passende prijsreductie of op de ontbinding van de overeenkomst. Na een termijn van zes (6) maanden volgend op de levering berust de bewijslast van de niet-conformiteit op de Consument Klant.

Waarborg voor de Niet Consument Klanten: de waarborg verstrekt door de Verkoper is beperkt tot deze verstrekt door de fabrikant of door de onderaannemers, wel bekend van de Niet Consument Klant, die uitdrukkelijk erkent de handleiding of het waarborgdocument samen met het Materiaal ontvangen te hebben.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor een eventuele onverenigbaarheid van het Materiaal met het informatica materiaal in Europa gebruikt, noch voor eventuele tegenstrijdigheden in de gebruiksnormen.

De Verkoper is tot geen enkele schadeloosstelling gehouden t.o.v. de Klant, de gebruiker of derden voor elk gevolg van een onhandig gebruik van de software, brutale handelingen, normale slijtage, overlading, verkeerde handelingen alsook voor elk ongeval of storing ontstaan door de beschadiging of verlies van geregistreerde gegevens te wijten aan de Klant en/of de gebruiker.

LOS VAN VOORMELDE WAARBORG, BIEDT DE VERKOPER GEEN ENKELE WAARBORG OF VOORWAARDE, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS IMPLICIET. DE VERKOPER VERWERPT UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN GEBRUIKSDERVING, VERLIES OF SCHADE AAN DE GEGEVENS OF DOCUMENTEN, INKOMSTEN- EN/OF WINSTVERLIEZEN, SCHADE OPGELOPEN DOOR DE KLANT EN ELK ANDERE ONRECHTSTREEKSE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE (ANDER DAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN OVERLIJDEN OF SCHADE TOEGEBRACHT AAN PERSONEN ENKEL TOE TE SCHRIJVEN AAN DE FOUT VAN DE VERKOPER). IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER DE WAARDE VAN HET MATERIAAL OP HET OGENBLIK VAN DE LEVERING MOGEN OVERSCHRIJDEN.

Article 11

Garantie pour les Clients Consommateurs : le Vendeur garantit que le Matériel est conforme au contrat au moment de la livraison. Toute non-conformité existant au moment de la livraison découvert dans les deux (2) ans suivants la livraison et communiqué au Vendeur dans les deux (2) mois calendrier de sa découverte, fera l’objet d’une réparation ou d’un remplacement, sans frais pour le Client Consommateur, dans un délai raisonnable, sauf si cela s’avère impossible ou disproportionné, dans quel cas le Client Consommateur aura droit à une réduction appropriée du prix ou à la résiliation du contrat. Après une période de six (6) mois suivant la livraison, la charge de la preuve de la non-conformité incombe au Client Consommateur.

Garantie pour les Clients Non- Consommateurs : la garantie consentie par le Vendeur est limitée à celle accordée par le fabricant ou par les sous-traitants, bien connue par le Client Non Consommateur, qui reconnaît expressément avoir reçu le manuel d'emploi ou le document de garantie avec le Matériel.

Le Vendeur n'est pas responsable d'une éventuelle incompatibilité du Matériel avec le matériel informatique utilisé en Europe, ni d'éventuelles discordances des normes d'utilisation.

Le Vendeur n’est tenu à aucune indemnisation envers le Client, l'utilisateur ou envers les tiers pour toute conséquence d'un usage malhabile des logiciels, de manipulations brutales, d'usure normale, de surcharge, de fausses manœuvres ainsi que pour tout accident ou perturbation provenant d'une détérioration ou de pertes de données enregistrées imputables au Client et/ou l'utilisateur.

EN DEHORS DE LA GARANTIE SUSMENTIONNEE, LE VENDEUR N’OFFRE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, TANT EXPLICITE QU’IMPLICITE. LE VENDEUR REJETTE EXPRESSEMENT TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE PRIVATION DE JOUISSANCE, DE PERTE OU DOMMAGES AUX DONNEES OU DOCUMENTS, PERTE DE RECETTES ET/OU PROFITS, DOMMAGES SUBIS PAR LE CLIENT ET TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT OU CONSECUTIF (AUTRE QUE LA RESPONSABILITE EN CAS DE DECES OU DE DOMMMAGES AUX PERSONNES QUI RESULTERAIENT DE LA SEULE FAUTE DU VENDEUR). EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITE DU VENDEUR NE POURRA EXCEDER LA VALEUR DU MATERIEL AU MOMENT DE LA LIVRAISON.

Artikel 12

De software blijft eigendom van de fabrikant; enkel een gebruikslicentie wordt toegekend. De Klant zal ze onder geen enkele vorm mogen overdragen, toewijzen, in onderpand geven, meedelen of gratis lenen. Hij zal de eigendomsmeldingen aangebracht op de software en handleidingen in goede staat bewaren en zal waken over de naleving van de vertrouwelijkheid van de software. De Klant die een bevel tot uitvoering of reproductie geeft, wordt geacht over de rechten over het originele te beschikken. In voorkomend geval, draagt de Klant elke aansprakelijkheid t.o.v. de derde en stelt de Verkoper vrij van elke aansprakelijkheid.

Article 12

Les logiciels demeurent la propriété des fabricants et seule une licence d'utilisation est accordée. Le Client ne pourra, sous quelque forme que ce soit, les céder, les concéder, les mettre en gage, les communiquer ou les prêter à titre gratuit. Il maintiendra en bon état les mentions de propriété portées sur les programmes et les manuels d'emploi et veillera au respect de la confidentialité des logiciels. Le Client qui donne un ordre d'exécution ou de reproduction est censé détenir les droits sur l'original. Le Client assume, le cas échéant, toute responsabilité envers le tiers et dégage la responsabilité du Vendeur.

Artikel 13

In geval van volledige niet-betaling van de prijs en alle bijkomstigheden, in geval van beslaglegging ten laste van de Klant, van concordaat aanvraag, van dagvaarding in faillissement, van publicatie van een geprotesteerde wissel of de in vereffening stelling, vooraleer de betaling werd uitgevoerd, behoudt de Verkoper zich het recht voor om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de lopende bestelling te verbreken, alsook alle nog uit te voeren bestellingen door middel van een aangetekende brief die de verbreking van rechtswege teweegbrengt. In geval van ontbinding van de bestelling ten nadele van de Klant, zal aan de Verkoper een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30 % van de totale verkoopprijs verschuldigd zijn, onverminderd het recht van de Verkoper om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Article 13

En cas de non paiement intégral du prix et de tous les accessoires, en cas de saisie à charge du Client, de demande de concordat, d'assignation en faillite, de publication d'une traite protestée ou de mise en liquidation, avant que le paiement n'ait été effectué, le Vendeur se réserve le droit de résilier la commande en cours de plein droit et sans mise en demeure, ainsi que de toutes les commandes à exécuter moyennant l'envoi d'une lettre recommandée qui opère résolution de plein droit. En cas de résolution de la commande aux torts du Client, il sera dû au Vendeur une indemnité forfaitaire de 30 % du prix de vente total sans préjudice du droit du Vendeur de réclamer tous dommages complémentaires.

Artikel 14

De Verkoper verzamelt, gebruikt en verspreid persoonsgegevens m.b.t. de Klant conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, met als doel de bestellingen te verwerken. De Verkoper mag deze persoonsgegevens meedelen aan de ondernemingen waaraan hij verbonden is binnen de Europese Unie, en aan de agenten en andere derden die hij aanwerft voor de uitvoering van zijn diensten. De Verkoper gebruikt adequate beschermingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. De Klant mag deze informatie raadplegen en, indien noodzakelijk, ze laten wijzigen of weglaten. De Klant heeft tevens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens tot direct marketing doeleinden.

Article 14

Le Vendeur collecte, utilise et diffuse les données personnelles relatives au Client conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans un but de traitement des commandes. Le Vendeur peut communiquer ces informations personnelles aux entreprises auxquelles il est lié au sein de l'Union européenne, et aux agents et autres tiers qu’il engage pour la prestation de ses services. Le Vendeur utilise des mesures de protection adéquates pour protéger les données personnelles. Le Client peut consulter ses informations et, si nécessaire, les faire modifier ou supprimer. Le Client a également le droit de s’opposer gratuitement au traitement de ses données personnelles à des fins de marketing direct.

 

Artikel 15

De Voorwaarden worden aan het Belgische recht onderworpen. In geval van betwisting tussen de Verkoper en een Consument Klant, zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats van de Consument Klant of van de plaats waar de verbintenis moet uitgevoerd worden, bevoegd. In geval van betwisting tussen de Verkoper en een Niet Consument Klant, zijn enkel de rechtbanken van Brussel of de rechtbanken van de woonplaats van de Niet Consument Klant, naar keuze van de Verkoper, bevoegd.

 

Article 15

Les Conditions sont soumises au droit belge. En cas de contestation entre le Vendeur et un Client Consommateur, les tribunaux du domicile du Client Consommateur ou du lieu où l’obligation est ou doit être exécutée sont seuls compétents. En cas de contestation entre le Vendeur et un Client Non-Consommateur, les tribunaux de Bruxelles ou les tribunaux du domicile du Client Non-Consommateur, au choix du Vendeur, sont seuls compétents.

 

.